Kardinaal de Jongweg 31 - 9163 HZ Nes Ameland
Tel. 0519-542365 email: vsa@scw-ameland.nl

 

- Home

Organisaties

- Informatie
- Aanmelden
- Workshops

Vrijwilligers

- Informatie
- Vacatures
- Maatjesproject
- Inschrijven

Contact

- Gegevens VSA

 

Informatie Vrijwilligers

Betaalde krachten | Verzekeringen

Factsheet Verzekeringen en vrijwilligerswerk

Aansprakelijk
Een goede verzekering kan de vrijwilliger en de organisatie veel tijd, geld en energie besparen. Maar om een goede verzekering af te kunnen sluiten, zult u eerst moeten weten welke risico’s de vrijwilligers en de organisatie precies lopen

Let op!
Ook als u onder de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van uw gemeente valt, is het goed om te kijken of daarmee alle risico’s zijn gedekt. Misschien is het verstandig om nog aanvullende verzekeringen af te sluiten.

Verschillende verzekeringen
In het geval van aansprakelijkheid zijn er verschillende verzekeringen die de schade kunnen vergoeden. De meest voorkomende verzekeringen zijn:
1. Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)
2. Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)
3. Aanvullende aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
4. Ongevallenverzekering
5. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
6. Rechtsbijstandsverzekering
7. Evenementenverzekering
8. Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM)

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)
In het Burgerlijk Wetboek is in artikel 6:162 lid 1 opgenomen dat iemand die ten opzichte van een ander toerekenbaar een onrechtmatige daad pleegt, verplicht is de schade die daaruit is
ontstaan te vergoeden. Daarom hebben de meeste mensen een particuliere aansprakelijkheidsverzekering. In het geval dat een vrijwilliger in zijn hoedanigheid als particulier wordt aangesproken, zal in principe de particuliere aansprakelijkheidsverzekering van de vrijwilliger de schade vergoeden. Het is wel belangrijk dat vrijwilligers vooraf checken of de mogelijke risico’s door hun eigen particuliere aansprakelijkheidsverzekering worden gedekt.

Let op!
Niet alle AVP’s bieden dekking voor schade die is ontstaan binnen het vrijwilligerswerk. Soms staat er namelijk in de polis vermeld dat “schade toegebracht in uitoefening van beroep of bedrijf zijn uitgesloten van dekking”. Hoewel vrijwilligerswerk hier in principe niet onder valt, zijn de grenzen niet altijd even eenvoudig aan te geven.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)
Naast de vrijwilliger zelf kan ook uw organisatie aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade. Bijvoorbeeld omdat duidelijk is dat de vrijwilliger de werkzaamheden in opdracht of onder regie van de vrijwilligersorganisatie heeft verricht en/of de organisatie niet de zorgvuldigheid in acht heeft genomen die men van een redelijk handelende organisatie mag verwachten. Daarom is het verstandig om ook voor de organisatie een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Let daarbij wel op of de polis voldoende is toegesneden op een vrijwilligersorganisatie. Niet alle vrijwilligersorganisaties hebben immers
op papier staan wat de rechtsverhouding met de vrijwilliger is en of de vrijwilliger in opdracht of onder regie van de organisatie bepaalde werkzaamheden uitvoert. Sommige verzekeraars bieden daarom speciale polissen aan voor vrijwilligersorganisaties waarbij het bijvoorbeeld niet uitmaakt wie het werk uitvoert als het maar voor de organisatie is die in de polis is opgenomen. Hiermee is de organisatie doorgaans afdoende voor letsel en zaakschade aan
derden gedekt.

Let op!
Zorg ervoor dat vrijwilligers als zodanig worden benoemd in de
aansprakelijkheidsverzekering. Sommige verzekeringen gaan alleen uit van de term 'ondergeschikten', maar vrijwilligers zullen daar niet in alle omstandigheden onder vallen.

Aanvullende aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
En wat gebeurt er als de vrijwilliger aansprakelijk wordt gesteld en zelf geen particuliere aansprakelijkheidsverzekering heeft of deze verzekering de schade niet dekt? De vrijwilligersorganisatie kan besluiten dit risico te ondervangen door een aanvullende
aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers af te sluiten. De kosten hiervan zijn niet zo hoog omdat het een secundaire verzekering is (wordt alleen aangesproken als er geen andere
verzekering is die de schade dekt).

Ongevallenverzekering
Zoals reeds is aangegeven, dekt een particuliere verzekering niet altijd automatisch het lichamelijk letsel dat een vrijwilliger oploopt tijdens het vrijwilligerswerk. Daarom is het afsluiten van een ongevallenverzekering het overwegen waard. Een ongevallenverzekering keert ongeacht wie aansprakelijk is een vast bedrag uit als iemand iets overkomt en andere verzekeringen de kosten niet dekken. Bij het afsluiten van een ongevallenverzekering is het verstandig om er goed op te letten welke vormen van (gedeeltelijke) invaliditeit zijnmeeverzekerd en of er leeftijdsgrenzen worden gehanteerd.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt alleen de aansprakelijkheid van de bestuurder zelf en niet van de organisatie. Een bestuurslid kan o.a. persoonlijk aansprakelijk worden gesteld als hij/zij zijn taken niet behoorlijk heeft vervuld of buiten zijn bevoegdheden heeft gehandeld. Met deze verzekering wordt het privévermogen van de bestuurder beschermd en de vermogen schade (financieel nadeel) gedekt. Omdat het een vrij kostbare
verzekering is, wordt het nut van de verzekering vaak in twijfel getrokken. Maar voor sommige organisaties kan het wel degelijk slim zijn om zo’n verzekering af te sluiten. Vooral als de mogelijke aansprakelijkheidsrisico’s potentiële bestuurders afschrikt in het bestuur plaats te nemen. Bekijk wel altijd of er inderdaad zoveel geld in uw organisatie omgaat dat de premie opweegt tegen de dekking en dat de kosten voor verweer zijn meeverzekerd.

Let op!
Ga bij de beperkingen goed na of er ook dekking is als de bestuurder niets teverwijten valt op dat punt. Sommige verzekeraars stellen als voorwaarde dat de bestuurder
ook niets wist van de gebeurtenissen.

Rechtsbijstandsverzekering
Aansprakelijkheidskwesties kunnen leiden tot vervelende en dure juridische procedures. Om de kosten hiervan in de hand te houden, bestaan er rechtsbijstandverzekeringen. Bij aanklachten van een cliënt of een ander persoon buiten de organisatie biedt deze verzekering de organisatie bijstand in de vorm van juridische ondersteuning. U kunt daarbij zelf kiezen voor wie u de verzekering afsluit: de organisatie, het bestuur, de medewerkers en of de
vrijwilligers. De rechtsbijstandsverzekering van de vrijwilligers zelf biedt namelijk vaak geen dekking als het een aansprakelijkheidskwestie binnen het vrijwilligerswerk betreft.

Evenementenverzekering
Als u grote evenementen organiseert, zullen die niet altijd onder uw reguliere verzekeringen vallen. Het is daarom verstandig om hierover navraag te doen bij uw verzekeraar. De evenementenverzekering is bedoeld voor onverwachte situaties waardoor het evenement niet door kan gaan. Omdat elk evenement anders is, zullen de verzekeringsbehoeften sterk uiteenlopen. Daarom is de verzekering opgebouwd uit rubrieken zodat iedere organisatie de verzekering precies op de eigen situatie af kan stemmen.

Let op!
Zorg ervoor de schade aan gehuurde of geleende zaken en eventuele transportrisico’sook meeverzekerd zijn.

Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM)
De WAM is de enige wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering in ons land. Als een vrijwilliger bij het uitvoeren van haar activiteiten haar auto gebruikt en schade aan een ander veroorzaakt, zal eerst de WAM- verzekering van de vrijwilliger worden aangesproken. Lijdt de vrijwilliger echter door een eigen fout schade dan keert de WAM niets uit. Wanneer
vrijwilligers vaak met de (eigen) auto op pad zijn, kan het voordelig zijn om een aparte polis Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering af te sluiten. Ook is het mogelijk om een cascoverzekering af te sluiten die de terugval in de no-claim dekt wanneer de vrijwilliger met de eigen auto schade oploopt.

Let op!
Veel organisaties stellen dat het gebruik van eigen auto alleen mag als de vrijwilliger ook een ongevallen-inzittendenverzekering heeft afgesloten. Deze verzekering dekt de schade die ontstaat als een vrijwilliger of medepassagier(s) door een auto-ongeval overlijdt of
blijvend invalide wordt.

In 8 stappen goed verzekeren
Maar hoe gaat u nu te werk als u met de verzekeringen aan de slag wilt gaan? Wij hebben voor u acht stappen op een rijtje gezet:
1. Stel een coördinator verzekeringen aan
Wijs binnen de organisatie één persoon aan die met de verzekeringen aan de slag gaat.
2. Inventariseer welke verzekeringen al zijn afgesloten
Neem de polisbladen en papieren van reeds afgesloten verzekeringen door.
3. Bekijk welke verzekeringen er nodig zijn
Neem contact op met een verzekeringsmaatschappij of assurantieadviseur en vraag een
second opinion van een andere verzekeraar of advies van de bond/ koepel of vrijwilligerscentrale.
4. Zijn er collectieve verzekeringen waarvan u gebruik kunt maken
Bijvoorbeeld via de gemeente of bij de bond of koepelorganisatie waar u lid van bent.
5. Vraag offertes aan
Vraag altijd meerdere offertes aan zodat u kunt vergelijken.
6. Vergelijk de offertes en vraag aanvullende informatie
Kijk daarbij niet alleen naar de prijs maar let ook op de polisvoorwaarden en vraag om aanvullende informatie als er iets onduidelijk is.
7. Sluit de noodzakelijke verzekeringen af
Stel niet uit. Maak uw keuze en laat een daartoe bevoegd persoon de polis ondertekenen.
8. Deel de kennis met een collega
Zorg ervoor dat iemand de verzekeringszaken kan waarnemen als u er niet bent.

U kunt voor meer informatie terecht bij het VSA of uw eigen verzekeraar.

^ top